Protocol Corona

Na de algehele sluiting van onze leslocaties mogen we zover we nu weten vanaf 1 juni 2020 weer starten met het geven van fysieke lessen! We bouwen de lessen op locatie vanaf die datum gefaseerd weer op.

De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing op dit protocol. Het protocol dient als handleiding voor de opstart van fysieke lessen bij Kaliber Kunstenschool. Hierin gaan we in op een aantal praktische aspecten en voorwaarden rondom veiligheid, hygiëne en gedragsregels. De verplichtingen en aanwijzingen die het protocol bevat, kunnen en zullen worden aangepast, wanneer nieuwe of gewijzigde richtlijnen van het RIVM, besluiten van de overheid, voortschrijdende inzichten over de risico’s en alle in verband daarmee te nemen maatregelen, dit noodzakelijk maken.

Alle betrokkenen dienen zich te houden aan onderstaand protocol. Dit geldt voor alle cursisten, docenten en overige medewerkers van Kaliber Kunstenschool.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Veiligheid van cursisten, docenten en overige medewerkers staat te allen tijde voorop.
Focus van dit protocol is hygiëne-en veiligheidsmaatregelen.
Uitgangspunt is dat het helder en hanteerbaar is voor alle cursisten, docenten en overige medewerkers.
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Cursisten, docenten en overige medewerkers houden zich aan de RIVM-richtlijnen.

 

1. Algemene richtlijnen

Volwassenen houden 1,5 meter afstand tot elkaar;
Iedereen wast zijn/haar handen thuis voordat hij/zij naar Kaliber gaat;
Iedereen reinigt zijn/haar handen bij binnenkomst en vertrek van het pand op de daarvoor bestemde plek;
Er worden geen handen geschud;
Hoesten/niezen in de elleboog;
Niet aan je gezicht zitten;
Blijf thuis als jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten heeft. Hieronder valt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (hoger dan 37,5 C°);
Cursisten nemen indien mogelijk hun eigen instrument mee naar de les;
Cursisten en docenten hangen eigen jas aan achterkant stoel en houden hun tas bij zich. Er wordt geen gebruik gemaakt van centrale kapstokken;
Docenten en medewerkers lunchen in eigen ruimte, na lestijd/werktijd gaan ze direct naar huis;
Cursisten wordt gevraagd vooraf thuis naar het toilet te gaan;
Intakes proeflessen vinden digitaal plaats;
Vergaderingen en overleggen vinden digitaal plaats.

2. Hygiëne algemene ruimtes

Op iedere locatie staan bij de hoofdingangen reinigingsstations om de handen bij binnenkomst en vertrek te reinigen;
Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de reinigingsstations:
Instructie
Wat te doen als het op is
Algemene ruimtes worden dagelijks intensief schoongemaakt, waarbij contactpunten extra en intensief gereinigd worden;
Sanitaire ruimtes worden dagelijks intensief en extra schoongemaakt;
Koffie en thee uitgifte is alleen beschikbaar voor personeel van Kaliber, niet voor bezoekers. Deze dienen na gebruik te worden gereinigd door de gebruiker;
Werk- en vergaderplekken worden iedere dag gereinigd;
Op iedere werk- en vergaderplekken zijn materialen beschikbaar voor werknemers om extra te reinigen;
Werkplekken worden na gebruik schoongemaakt door de gebruiker;
Iedere werkplek beschikt over voldoende schoonmaakmiddelen;
Tussendeuren staan open indien dit geen brandwerende deuren zijn (dit geldt ook voor de tussendeuren richting sanitaire ruimtes);

3. Hygiëne lesruimtes

In de lesruimtes zijn desinfecterende reinigingsmiddelen beschikbaar. Deze zijn te gebruiken voor het reinigen van de handen en om contactpunten te reinigen;
Er staan flacons met water om instrumenten mee te reinigen;
Er zijn rollen poetspapier aanwezig om de handen en materialen mee te reinigen;
Er hangen duidelijke aanwijzingen m.b.t. de schoonmaakmiddelen:
– Instructie
– Wat te doen als het op is
De lokalen worden dagelijks intensief gereinigd met extra aandacht voor de contactpunten;
Leermiddelen of devices ten behoeve van de les, dienen na ieder gebruik gereinigd te worden;
Bij binnenkomst in het lokaal reinigen deelnemers en docenten hun handen met de desinfecterende middelen. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw;
Deelnemers/cursisten en docenten nemen na gebruik hun eigen tafels, instrument of andere devices af met de daarvoor bestemde reinigingsmaterialen.

4. Beschermende middelen

Bij de receptie op alle locaties zijn er plexiglas preventieschermen;
In lesruimtes zijn, waar nodig, kunststof preventieschermen aanwezig;
Tafels, stoelen en instrumenten staan 1,5 meter uit elkaar in lesruimtes.

5. Social distancing algemeen

Liften zijn alleen beschikbaar voor mensen met een beperkte mobiliteit;
De 1,5 meter regel dient altijd en door iedereen in acht te worden genomen;
In lokalen zijn markeringen van 1,5 meter voor de onderlinge afstand tussen docent en cursist(en), waar nodig (blaas, zang) is dit ruimer;
Cursisten mogen maximaal 5 minuten voor aanvang van de lestijd het pand betreden;
Bij cursisten jonger dan 7 jaar mag er één ouder of begeleider mee naar binnen. Zij dienen te wachten op de daarvoor bestemde en aangegeven plek, tot de docent de cursist ophaalt voor de les. De ouder/begeleider dient het pand weer te verlaten waarna hij/zij aan het einde van de les de cursist weer mag ophalen. De ouder of begeleider wacht op de daarvoor bestemde en aangegeven plek, totdat de cursist naar buiten komt (maximaal 5 minuten voor afloop van de les);
Cursisten vanaf 7 jaar en ouder worden bij de hoofdingang afgezet, waarna zij zelfstandig het pand betreden richting de lesruimte.

6. Communicatie

Bij aankomst bij Kaliber Kunstenschool staat er een stoepbord met daarop een welkom en  specifieke informatie met betrekking tot de maatregelen die gelden voor die locatie. (Leeftijd van cursist waarop er wel/geen ouder mee naar binnen mag, reiniging handen en afstand houden);
Bij de ingang van iedere locatie staat er een grote banner met daarop de algemeen geldende regels van het RIVM;
Hygiëneregels hangen op zichtbare plekken in de organisatie;
In de sanitaire ruimtes hangen handwasinstructies;
In de lesruimtes hangen instructies met daarop wat er aanwezig is in de lokalen, hoe het gebruikt dient te worden, waar men nieuwe middelen kan halen;
Regels voor deelnemers en cursisten staan op de website (homepage).

7. Handhaving

Op iedere locatie is er zichtbaar een coördinator aanwezig die zal toezien op naleving. Dit zijn de dienstdoende medewerkers Klantenservice;
Medewerkers/docenten krijgen een uitgebreide instructie over de wijze waarop het protocol in de diverse locaties van de organisatie moet worden uitgevoerd;
Medewerkers/docenten spreken deelnemers/cursisten en elkaar aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.

8. Aanvullende richtlijnen 1-op-1 lessen

Definitie 1-op-1-lessen
1-op-1-lessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent tegelijkertijd worden gegeven aan 1 of maximaal 2 individuele cursisten/deelnemers/leerlingen en die in de vrije tijd worden aangeboden.

Aanvulling op algemene regels

Voorafgaand aan de start van de fysieke lessen wijst de docent de cursist/diens ouders of verzorgers erop dat hij/zij verplicht is thuis te blijven bij klachten. De les kan dan online worden gegeven. Ook wordt de cursist hierover geïnformeerd in een e-mail van Kaliber;
Leerlingen, die vanwege medische of leeftijdsredenen in een risicogroep vallen, kunnen online les blijven volgen;
Leerlingen die verschijnselen vertonen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), komen niet naar de leslocatie en krijgen wanneer mogelijk online les;
Bij twijfel over de eigen gezondheid geeft de docent, waar mogelijk, de les online;
Waar mogelijk worden ramen opengezet voor een betere ventilatie;
Zowel docent als cursist desinfecteren de handen bij aanvang van de les;
De lessen vinden zoveel mogelijk volgens het vastgestelde rooster plaats, live of online;
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten. Leerlingen wachten buiten het lokaal op een afgesproken, eventueel op de grond gemarkeerde, plek;
Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas;
De instrumenten staan minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd;
Voor zang- en blaasinstrumentlessen wordt waar mogelijk voorzien in doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en cursisten onderling. Er wordt ruim afstand gehouden (indicatie: 3-4 meter, oftewel 12-16 m2) en wanneer deze afstand niet te realiseren is wordt een afscheiding aangebracht;
Blaasinstrumenten dienen vóór de les en na de les thuis schoongemaakt te worden. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden;
Het aanraken van instrumenten en onderdelen van instrumenten (e.g. rieten, mondstukken) door de docent gebeurt met wegwerphandschoenen;
Condenswater uit (koper)blaasinstrumenten dat in het lokaal terecht komt, wordt door de leerling zelf opgenomen, die daartoe een eigen schone handdoek meeneemt naar de les. Daarna veegt de docent het oppervlak na met een desinfecterend doekje;
Elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere vlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste van de lestijd;
In de lesruimten zijn een desinfecterende spray, flacons met water (voor bepaalde instrumenten) en poetsrollen aanwezig;
Docenten gebruiken bij voorkeur goed te reinigen instrumenten;
Alleen bij zeer jonge leerlingen, tot en met 6 jaar, komt er maximaal 1 ouder/begeleider mee (zonder andere gezinsleden);
De docent is verantwoordelijk voor de gang van zaken in het leslokaal en de organisatie van de situatie buiten het lokaal, met betrekking tot zijn/haar les.

9. Aanvullende richtlijnen groepslessen (vanaf 3 deelnemers)

Definitie groepslessen
Groepslessen zijn alle kunstvaklessen die door een docent worden gegeven aan groepen van drie leerlingen of meer en die in de vrije tijd worden aangeboden.

De les-/cursusruimte voor les in groepen

Het maximum aantal leerlingen (niet zingend of musicerend) dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er passen maximaal 11 cursisten/leerlingen in een lege ruimte van 5 x 6 meter.
Berekenen: meet van de lesruimte de hoeveelheid vrij vloeroppervlak. Dan de ruimte verdelen in vlakken van 1,5 bij 1,5 meter. Staan er kasten of tafels in, dan moet de ruimte die deze objecten innemen worden afgetrokken van het vloeroppervlak van het lokaal;
Voor grote groepen zangers en muzikanten wordt geadviseerd om voorlopig nog niet samen te repeteren en wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk;
Waar mogelijk worden ramen opengezet voor een betere ventilatie.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: algemeen

Deurbeleid: docent informeert/checkt of er klachten zijn (verkouden, niezen, koorts, hoofdpijn). Wanneer cursist/docent deze klacht(en) heeft, dan kan de cursus (voor die cursist) niet doorgaan;
Het lokaal en gereedschappen/instrumenten worden vooraf en achteraf gedesinfecteerd. De schoonmaakmiddelen hiervoor zijn in de lesruimte aanwezig;
De cursist/leerling gaat voorafgaand aan de les thuis naar het toilet;
Cursist/leerling komt alleen in les/cursus. Ouders/verzorgers/partners et cetera wachten buiten het gebouw;
Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven;
Cursisten en eventuele begeleiders worden (ook) op de eigen verantwoordelijkheid voor hygiëne gewezen.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen tot 12 jaar

Ouders/verzorgers wordt gevraagd hun kinderen vooraf naar het toilet te laten gaan;
De docent doet zelf de deur open en dicht om de leerlingen in en uit het lokaal te laten; Leerlingen (en hun eventuele begeleider) wachten buiten het lokaal op een afgesproken – eventueel op de grond gemarkeerde – plek;
Met de groepen wordt duidelijk doorgesproken hoe de ruimte gebruikt gaat worden;
Er wordt aangeven welke ruimte voor de docent nodig is, bijvoorbeeld met tape.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: leerlingen van 12 tot 18 jaar

Er worden duidelijke afspraken met de groep gemaakt over hoe er toch kan worden gespeeld/gedanst/gewerkt;
Er wordt overal voldoende ruimte genomen. We volgen in ieder geval de algemene richtlijn, namelijk tenminste 1,5 meter afstand.

Leeftijdsafhankelijke maatregelen groepslessen: volwassenen

•  Vanwege de grotere risico’s binnen hogere leeftijdscategorieën worden er meer maatregelen genomen naar mate de leeftijd van de cursist(en) hoger is: meer ruimte, ventileren, enzovoorts;

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Beeldende kunsten

Tafels en werkbanken worden zo geplaatst dat de docent met voldoende afstand langs de cursisten kan lopen;
Er worden looproutes vastgesteld om vergissingen te voorkomen;
Oplettendheid en aandacht is nodig voor het gebruik van materialen. Denk hierbij aan:
– Geen gemeenschappelijk gebruik van materialen en gereedschap.
– Gereedschap en materialen vooraf klaarzetten voor elke cursist.
– Desinfecteren gereedschap voor en na de les.
– Werkstukken na afloop mee naar huis of na afloop van de les verzamelen door docent.

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Dans

Afhankelijk van welke dansvorm wordt gedoceerd en hoe intensief deze wordt uitgevoerd, zorgen we ervoor dat er meer oppervlakte beschikbaar is per leerling;
Idem afbakening van de ruimte voor de docent;
Dansen ‘in de onderste laag’ (vloerwerk) wordt waar mogelijk voorlopig vermeden;
Omkleden: doe dit thuis, in plaats van in de kleedkamer.

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Muziek

Bij blaasinstrumenten en zang wordt geadviseerd om meer ruimte te hebben en meer afstand te houden. Het advies is om per persoon voldoende ruimte te maken, zolang onduidelijk is wat de risico’s zijn. Neem zekerheidshalve meer ruimte, met name voor blaasinstrumenten en zang;
Waar mogelijk worden vooral bij blaasinstrumenten en zang, doorzichtige afscheidingen tussen docent en cursist en eventueel tussen cursisten onderling geplaatst. Er wordt gezorgd voor een goed geventileerde ruimte;
Instrumenten en meubilair worden tussen lessen gedesinfecteerd, condenswater wordt opgevangen en opgeruimd (cursisten nemen zelf handdoek mee en vangen condens op, docent desinfecteert daarna).

Specifieke kenmerken groepslessen per discipline: Theater/Musical

Bij ‘roepen en zingen’ lijkt er meer ruimte nodig te zijn, dan is de 1,5 meter afstand ontoereikend (indicatie: 3-4 meter, oftewel 12-16 m2). Waar mogelijk en indien nodig worden doorzichtige afscheidingen geplaatst tussen docent en cursist en tussen cursisten onderling;
Indien mogelijk wordt er buiten gerepeteerd;
Gebruik van kostuums/rekwisieten wordt vermeden of tijdelijk in bewaring gegeven bij de cursist die er gebruik van maakt;
Grote groepen repeteren indien mogelijk in een extra grote, goed geventileerde ruimte; Bijvoorbeeld in een gymzaal, of op het toneel van een theater- of concertzaal.

10. Aanvullende richtlijnen samenzang/-spel

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen. Daarom is het advies voor zangers en blazers om voorlopig nog niet in groepen te musiceren. In de tussentijd kan elk koor of blaasorkest zich wel voorbereiden op toekomstige openstelling. Daarvoor zijn onderstaande richtlijnen samengesteld. Zij zijn van toepassing zodra onze samenspeelsector weer verantwoord open kan.

Gebruik van de repetitieruimte

Er wordt een plan gemaakt voor het gebruik van de ruimte, looproutes bij binnenkomen en verlaten van de locatie, gebruik van toiletten en andere logistieke zaken;
We zorgen dat we voldoen aan de minimumgrootte van de ruimte in relatie tot het aantal zangers of orkestleden;
Indien noodzakelijk bouwen we de groepsgrootte gefaseerd op, in afstemming met de voorwaarden van de Rijksoverheid;
We verdelen de ruimte in zones of markeren individuele plaatsen met een sticker op de vloer;
De ruimtes worden regelmatig gelucht (ventilatoren aan, ramen/deuren open) vóór en na een repetitie, niet tijdens de repetitie;
Arriveer kort voordat de repetitie begint, houd geen gemeenschappelijke pauze, neem eigen drinken mee, ga na afloop van een repetitie direct naar huis;
Eventueel halen en brengen gebeurt buiten het gebouw.

Hygiëne repetitieruimte

Volg de hygiëneaanwijzingen en andere gebruiksvoorwaarden die voor de ruimte gelden.
In afstemming met de docent/dirigent wordt bepaald wie meehelpt met het gereedmaken en schoon achterlaten van de ruimte. Doe dit dus niet spontaan of collectief!;
In elke ruimte staan schoonmaakmiddelen, waaronder desinfecterende spray;
De materialen worden voor en na gebruik gedesinfecteerd (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, geluidsapparatuur etcetera);
Het gebruik van muziekinstrumenten, geluidsversterkingsapparatuur en dergelijke wordt tot de direct betrokkenen beperkt;
Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek, neem je eigen materialen mee naar huis of zet op elk gebruikt object de naam van de gebruiker;
Er worden waar nodig en mogelijk beschermende materialen gebruikt, waardoor besmetting zich niet door de ruimte kan verspreiden (plastic afscheidingen, folie, etc.). Dit geldt ook voor de dirigent. (N.B. Dit aspect is nog in onderzoek o.a. door TU’s Delft en Eindhoven.)

Coördinatie en organisatie

De docent/dirigent coördineert en zorgt voor een veilige gang van zaken tijdens de repetitie;
Kaliber informeert alle cursisten via mail/website over de richtlijnen. De docent zorgt dat alle koor-/band-/orkestleden en andere betrokkenen op de hoogte zijn van deze richtlijnen;
In de gebouwen van Kaliber ziet een medewerker van Klantenservice toe op naleving van alle voorwaarden. Deze medewerker is aanspreekpunt. Bij gehuurde zalen e.d. is de gebouweigenaar hiervoor verantwoordelijk;
Voorafgaand aan de start van de fysieke lessen wijst de docent de cursist/diens ouders of verzorgers erop dat hij/zij verplicht is thuis te blijven bij klachten. Ook wordt de cursist hierover geïnformeerd in een e-mail van Kaliber;

Concerten en voorstellingen

Wij volgen de aanwijzingen van de Rijksoverheid over wanneer openbare uitvoeringen weer mogelijk zijn en onder welke condities.